Венгерский Деловой Клуб
1106 г. Будапешт, Дьякорло кёз 5.
Телефон: +36 1 789 0614 • Факс: +36 1 799 6928
E-mail: info@vallalkozokklubja.hu
Сегодня 01.12.2022.г

Устав Венгерского Делового КлубаI. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az egyesület neve: VÁLLALKOZÓK KLUBJA EGYESÜLET

2. Székhelye: 1156 Budapest, Pattogós u. 5.

3. Alapításának éve: 1990. november 13.

II. Fejezet

A Vállalkozók Klubja Egyesület célja

Az egyesület alapvető célja:

- a magyarországi egyéni társas vállalkozások szabad kapacitásának, eszköz-, anyag- és technológiai igényének felmérése és adatbankszerű kezelése,

- a magyar és külföldi vállalkozásokkal, forgalmazókkal való kapcsolatok elősegítése,

- konkrét üzleti megállapodások igény szerinti lebonyolítása.

Az egyesület meghatározónak tekinti az ország földrajzi helyzetét, a magyar gazdaság kialakult és eredményesen működő kapcsolatrendszerét, a világ és ezen belül Európa gazdasági változásainak főbb irányait.

Ezen belül elő kívánja segíteni.

- a magyar vállalkozások külföldi,

- külföldi vállalkozások, vállalatok magyarországi,

- a vegyes vállalatok és vállalkozások az érdekelt felek országaiban, illetve harmadik országbeli,

minél eredményesebb működését, a gazdasági kapcsolatok bővülését, amelyen keresztül a magyar vállalkozások betölthetik a helyzetükből adódód „gazdasági híd” szerepét.

Az egyesület együttműködik minden olyan állami és társadalmi szervezettel, magánszeméllyel, valamint gazdálkodói egységgel, amely az egyesület céljainak megvalósulását elősegítik.

Az egyesület a kölcsönös érdekek figyelembevételével megvalósuló gazdasági kapcsolatok bővülését azzal is elő kívánja segíteni, hogy ápolja és fejleszti az érintett nemzetek közötti műszaki-, tudományos- és kulturális kapcsolatokat is.

III. Fejezet

A Vállalkozók Klubja Egyesület tagjai

1. Az Egyesületnek minden magánszemély és jogi személy tagja lehet, aki kéri felvételét és

- elfogadja az alapszabályt és működési szabályzatot (belépési nyilatkozatával),

- fizeti a tagsági díjat.

2. Az Egyesületnek nyilvántartott tagsága van.

Tagjai tagsági igazolvánnyal rendelkeznek. Az alapítói díj mértéke 20.000,- Ft/év.
A tagsági díj mértékét a Választmány állapítja meg.

3. Az Egyesületnek tagja bármely más társadalmi szervezetnek tagja lehet, amelynek programja és célkitűzései nem ellentétesek az Egyesületével.

4. A tagsági viszony megszűnik:

A. Kilépéskor

B. Kizáráskor

C. Az Egyesület megszűnésével.

A kizárást az Egyesület bármely tagja kezdeményezheti, ha a tag magatartása ellentétes az alapszabállyal. A kizárásról a Választmány kétharmados szótöbbséggel, titkos szavazással dönt. Kizárás esetén a közgyűlésen lehet fellebbezni, amely egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással dönt.

5. Az Egyesület tagjai a Választmánytól kérhetik tagsági viszonyuk meghatározott időre való szüneteltetését. Ennek ideje alatt mentesülnek kötelezettségeik teljesítése alól és jogaikat nem gyakorolhatják. A tagsági viszony szüneteltetésének engedélyezéséről a Választmány dönt.

6. Az Egyesület pártoló tagként ismeri el azokat a jogi és természetes személyeket, akik elfogadják az Egyesület céljait, de nem vesznek részt az Egyesület konkrét tevékenységben.
Pártoló taggá, nyilatkozat és önként vállalt mértékű, évenként fizetett tagsági díj befizetésével válhat valaki, különös döntés nélkül. Az Egyesület irodája nyilvántartásba veszi a pártoló tagokat.

6. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki kiemelkedő tevékenységével – elsősorban erkölcsileg – támogatja az Egyesület működését.

IV. Fejezet

A tagok jogai és kötelezettségei

1. Az Egyesület tagja

  A. köteles a tagsági viszony létesítése során vállalt kötelezettségeinek eleget tenni,

  B. köteles betartani az Egyesület alapszabályát és működési szabályzatát,

  C. köteles részt vállalni az Egyesület céljainak megvalósításában.

2. Az Egyesület tagja jogosult

  A. az Egyesület tevékenységében, rendezvényein részt venni,

  B. kezdeményezéseket tenni az Egyesület programjára.

3. Az Egyesület tagja választhat és választható az Egyesület bármely tisztségére.

V. Fejezet

A közgyűlés

1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés:

  A. évente legalább egyszer a Választmány köteles összehívni.

   A választmány köteles összehívni, ha:

  - a választmány kétharmados szótöbbséggel,

  - az össz-taglétszám 1/5-e kezdeményezi.

  B. amennyiben a közgyűlés – a megfelelő értesítés ellenére – határozatképtelen, úgy két héten belül az erre a célra összehívott új közgyűlés határozatképesnek minősíthető a résztvevők számától függetlenül.

  C. ülésen kétharmados többséggel

    - módosíthatja az alapszabályt,

    - elfogadja az éves költségvetést,

    - megvitatja és elfogadja a Választmány beszámolóját,

    - határozatot hoz,

    - dönt a tiszteletbeli tagok felvételéről,

    - dönt az Egyesület tisztségviselőiről,

    - dönt az Egyesület megszűnéséről, esetleges jogutódjáról.

  D. Egyesület éves költségvetésének jóváhagyása.

VI. Fejezet

A Választmány

1. A Választmány két közgyűlés között az Egyesület legfelsőbb fóruma, szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik, üléseit az elnök hívja össze.
Tagjai 1/5-ének kezdeményezésére össze kell hívni.
Határozatképes, ha tagjai 50 %-a plusz egy fő jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

2. A Választmány tagja alapító tag, vagy olyan személy lehet, aki legalább féléves tagsággal rendelkezik az Egyesületben.
Az Egyesület alapító tagjai azok a természetes és jogi személyek, akik jelen vannak az Alapító Okirat aláírásakor. A Választmányt a közgyűlés választja meg. A választás nyílt szavazással történik.
A Választmányt a közgyűlés két éves időtartamra választja meg.

3. A Választmány feladatai és hatásköre:

  A. közgyűlés előkészítése, megszervezése,

  B. értékeli az általa hozott döntések végrehajtását, érvényt szerez a közgyűlés határozatainak,

  C. az Egyesület éves költségvetésének elkészítése,

  D. az Egyesület éves gazdasági beszámolójának elkészítése.

4. A Választmány saját munka- és ügyrendjét maga határozza meg.

VII. Fejezet

Az egyesület tisztségviselői

- Az Egyesület tisztségviselőit a közgyűlés titkos szavazással, közvetlenül választja meg, két éves időtartamra.

- A tisztségviselők tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

Elnök feladata, hatásköre:

- vezeti az elnökség üléseit,

- szervezi és képviseli az Egyesület tevékenységét,

- dönt az Egyesület működésével kapcsolatos, a Választmány által hatáskörébe utalt kérdésekben.

Főtitkár feladata, hatásköre:

- az elnök tartós távollétében ellátja az elnök feladatait, gyakorolja hatáskörét,

- a Választmány és az elnök megbízása alapján szervezi az Egyesület tevékenységét,

- képviseli az Egyesületet.

Gazdasági ügyvivő feladatai, hatásköre:

- felelős az Egyesület szabályos gazdálkodásáért.

VIII. Fejezet

A Vállalkozók Klubja Egyesület gazdálkodása

1. Az Egyesület bevételeit:

  A. tagsági díjakból,

  B. gazdasági-vállalkozási tevékenységből, amelyet az Egyesület célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében végez,

  C. pártolók támogatásából,

  D. jogszabály által meghatározott egyéb bevételekből biztosítja.

2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az éves költségvetési tervet és a végrehajtásról szóló beszámolót a Választmány terjeszti elő és a közgyűlés hagyja jóvá.

3. Az Egyesület számláján aláíróként az Egyesület háromtagú vezetőségének két tagja szerepel. Kettős aláírás esetén az egyik aláíró minden esetben az elnök.

4. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

IX. Fejezet

A Vállalkozók Klubja Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha:

  A. a közgyűlés dönt a megszűnéséről,

  B. kimondja egyesülését más társadalmi szervezettel,

  C. a bíróság kimondja feloszlását, vagy megállapítja megszűnését.

X. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

1. Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a közgyűlés közötti időszakban, a Választmány állásfoglalásai az irányadók.

2. A Vállalkozók Klubja Egyesület önálló jogi személy.

3. A Vállalkozók Klubja Egyesület 1990. november 13.-án megtartott első közgyűlésén egyesületként való megalakulását kimondta és jelen alapszabályát elfogadta.

A Vállalkozók Klubja Egyesület a 2010. április 19.-én megtartott közgyűlésén az alapszabályt hatályosította valamint módosította és a módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalta a fentiekben.Kelt: Budapest, 2010. április 19.……………………………………

Ujhelyi Sándor

elnök


Венгерский Деловой Клуб
Учреждён в 1990-ом году.